Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN IN BEWEGING SOEST
ARTIKEL 1. | DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. In Beweging Soest: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Valeriaanstraat 93, 3765EK te Soest, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32154830.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie In Beweging Soest een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: In Beweging Soest en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, in het kader waarvan In Beweging Soest zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door In Beweging Soest te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
- het geven van yogalessen, al dan niet op locatie van de Wederpartij;
- het verzorgen van Nordic Walking-lessen en – tochten, al dan niet inclusief arrangement, zoals een overnachting;
- coaching;
- het verrichten van een behandeling, zoals een fysiotherapie-, hartcoherentie- of massagebehandeling;
- het verhuren van zaalruimte
- het verzorgen van medisch fitness.
7. Deelnemer: eenieder, al dan niet tevens Wederpartij, die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een yogales, Nordic Walking-les of -tocht, coachsessie, behandeling of medische fitnesssessie.
8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van In Beweging Soest en iedere Overeenkomst.
2. Indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet op de Overeenkomst van toepassing. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Wederpartij op de Overeenkomst van toepassing zijn, vindt in geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Wederpartij, uitsluitend het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van In Beweging Soest is vrijblijvend, ook in geval daarbij is aangegeven dat deze voor bepaalde tijd geldig is. Een aanbod van In Beweging Soest kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van In Beweging Soest, binden haar niet.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van In Beweging Soest, op de eventueel daartoe door In Beweging Soest aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van In Beweging Soest, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij In Beweging Soest anders aangeeft. Een aanbod van In Beweging Soest kan in beginsel dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Wederpartij worden aanvaard.
4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN
1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door In Beweging Soest aangewezen wijze, aan In Beweging Soest verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan In Beweging Soest verstrekte informatie. In Beweging Soest is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
2. Indien en voor zover de Wederpartij persoonsgegevens van derden aan In Beweging Soest verstrekt, zoals die van Deelnemers, staat de Wederpartij ervoor in dat zij daartoe, gelet op de geldende wet- en regelgeving, gerechtigd is. Waar nodig zorgt de Wederpartij voor de benodigde toestemming van de betrokken personen. De Wederpartij staat ervoor in dat alle aan In Beweging Soest verstrekte persoonsgegevens door In Beweging Soest mogen worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor de Wederpartij deze aan In Beweging Soest beschikbaar heeft gesteld. De Wederpartij vrijwaart In Beweging Soest van alle aanspraken van derden ter zake.
3. In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten. In Beweging Soest dient kosteloos gebruik te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
4. In Beweging Soest verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. In Beweging Soest verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; In Beweging Soest kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst door de Wederpartij of enige Deelnemer werden beoogd.
5. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Wederpartij, dan wel door de Wederpartij ingeschakelde derden (al dan niet Deelnemers) bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van In Beweging Soest en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door In Beweging Soest mogelijk te maken. Ook voor het overige dient de Wederpartij In Beweging Soest steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
6. De Wederpartij is jegens In Beweging Soest aansprakelijk voor het doen en nalaten van eventuele Deelnemers die de Wederpartij bij de Overeenkomst betrekt, als ware het de Wederpartij zelf wiens doen of nalaten het betrof.

ARTIKEL 5. | DERDEN
1. Indien en voor zover zij daarvoor goede reden acht te hebben, is In Beweging Soest gerechtigd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2. In Beweging Soest is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van derden die zij mogelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Zo geldt dat In Beweging Soest nimmer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door derden die prestaties verrichten die In Beweging Soest gewoonlijk niet tevens zelf verricht, zoals de beschikbaarstelling van accommodatie in verband met een Nordic Walking-weekend.
3. Onder geen beding aanvaardt In Beweging Soest enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht, advies en/of ter vervanging van In Beweging Soest is gebeurd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die In Beweging Soest bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan In Beweging Soest, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
5. Het is mogelijk dat de eventuele derden die In Beweging Soest bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. In Beweging Soest gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR, OPZEGGING EN TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN
1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst), zoals in geval van voor onbepaalde tijd doorlopende yogalessen en voor onbepaalde tijd doorlopende Nordic Walking-lessen of -tochten.
2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, eindigt de duurovereenkomst van rechtswege door verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd.
3. Een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien de duurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een Consument mondeling of langs elektronische weg is aangegaan, kan de Consument de duurovereenkomst tevens op overeenkomstige wijze opzeggen.
4. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, behoudt In Beweging Soest recht op de vergoeding waarop In Beweging Soest tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 7. | VERPLAATSEN VAN INDIVIDUELE LESSEN/TOCHTEN EN VERVANGING DEELNEMER
1. In geval de Overeenkomst voorziet in meerdere yogalessen of meerdere Nordic Walking-lessen of -tochten en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is de Deelnemer gerechtigd zich voor de geplande deelname af te melden om deze les of tocht binnen zeven dagen in te halen op een andere door In Beweging Soest daarvoor aangeboden dag en tijd, zulks onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen en onder de voorwaarde dat de Deelnemer bij de afmelding meteen aangeeft op welke alternatieve beschikbare datum en tijd binnen deze zeven dagen, de deelname wordt ingehaald. In plaats daarvan is het de Deelnemer ook toegestaan zich door een andere persoon te laten vervangen, mits deze persoon naar oordeel van In Beweging Soest geschikt is om aan de les of tocht deel te nemen.
2. Het bepaalde in het vorige lid geldt uitsluitend ten aanzien van yogalessen die worden verzorgd op locatie van In Beweging Soest.
3. Het recht om een les of tocht in te halen, komt per zeven dagen slechts eenmaal aan de Deelnemer toe.
4. Indien niet aan de voorwaarden van lid 1 wordt voldaan en de Deelnemer niet verschijnt voor deelname aan de geplande les of tocht, komt deze te vervallen, zonder dat de Deelnemer of Wederpartij aanspraak maakt op enige compensatie.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE VERHUUR VAN ZAALRUIMTE
1. Het is de Wederpartij niet toegestaan de gehuurde ruimte, waaronder in deze algemene voorwaarden tevens wordt verstaan de daarin aanwezige inventaris, onder te verhuren of, anders dan in het kader van de activiteiten van de Wederpartij waarvoor de gehuurde ruimte is verhuurd, anderszins ter beschikking te stellen van derden.
2. Het is de Wederpartij uitsluitend toegestaan om de gehuurde ruimte te gebruiken en te betreden gedurende de daartoe uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen tijdsbestekken, bij gebreke waarvan In Beweging Soest zich de rechten als bedoeld in artikel 12 voorbehoudt en zij de Wederpartij het gebruik van de ruimte met onmiddellijke ingang kan ontzeggen, onverminderd het recht van In Beweging Soest om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. De Wederpartij verklaart de gehuurde ruimte in die staat in gebruik te hebben genomen als waarin deze door In Beweging Soest aan de Wederpartij beschikbaar is gesteld. Behoudens normale slijtage, dient de Wederpartij de gehuurde ruimte, gedurende de perioden dat deze haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin deze aan haar beschikbaar is gesteld.
4. De Wederpartij zal als een goed huurder voor de gehuurde ruimte zorgdragen. De Wederpartij dient de gehuurde ruimte te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de ruimte.
5. Indien In Beweging Soest aan de Wederpartij omtrent het gebruik van de gehuurde ruimte aanwijzingen verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
6. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van roerende zaken die behoren tot de gehuurde ruimte (de inventaris), dient na ontdekking daarvan onverwijld aan In Beweging Soest te worden medegedeeld.
7. Gedurende de periode dat de gehuurde ruimte ter beschikking van de Wederpartij staat, komt alle risico van verlies en beschadiging van de gehuurde ruimte en de inventaris, voor rekening van de Wederpartij, ook voor zover deze schade door vanwege de Wederpartij aanwezige derden is veroorzaakt.
8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de gehuurde ruimte om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot In Beweging Soest in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) wie de Wederpartij de toegang tot de gehuurde ruimte heeft verschaft.
9. In Beweging Soest is te allen tijde gerechtigd om controle over de gehuurde ruimte uit te (doen) oefenen.
10. De Wederpartij is gerechtigd van de inventaris van de gehuurde ruimte gebruik te maken, zoals van het koffiezetapparaat en de waterkoker, met dien verstande dat de Wederpartij voor eigen rekening zorg dient te dragen voor de verbruiksmiddelen, zoals koffie en thee.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ BIJ VERHUUR VAN ZAALRUIMTE EN HULPMIDDELEN
1. Het bepaalde in dit artikel is zowel van toepassing op de verhuur van zaalruimte als bedoeld in het vorige artikel (waaronder aldus tevens wordt verstaan de daarin aanwezige inventaris), als op de verhuur van hulpmiddelen in verband met Nordic Walking-lessen en -tochten.
2. De Wederpartij is gedurende de periode dat daarvan door of vanwege de Wederpartij gebruik wordt gemaakt, aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde ruimte c.q. hulpmiddelen, waaronder mede begrepen schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal en vervreemding.
3. Indien de gehuurde ruimte of hulpmiddelen, behoudens normale slijtage, in een mindere staat weer ter beschikking van In Beweging Soest word(t)(en) gesteld dan waarin deze in gebruik is gegeven, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door In Beweging Soest gemaakte reparatie-, reinigings- dan wel herstelkosten, onverminderd het recht van In Beweging Soest om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN
1. Eventuele klachten over de Dienstverlening van In Beweging Soest dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Wederpartij veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk en gemotiveerd aan In Beweging Soest kenbaar te worden gemaakt.
2. Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen eveneens binnen twee werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd aan In Beweging Soest kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor In Beweging Soest uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT
1. In Beweging Soest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop In Beweging Soest geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, zoals ziekte van de feitelijke opdrachtnemer.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien In Beweging Soest bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. In Beweging Soest is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst In Beweging Soest ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door In Beweging Soest in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is In Beweging Soest gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
3. Indien In Beweging Soest de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar en is de Wederpartij gehouden In Beweging Soest de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle door In Beweging Soest vermelde en door de Wederpartij aan In Beweging in Soest verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat deze bedragen (mede) inclusief btw worden vermeld in geval de Wederpartij een Consument is en de prijs van fysiotherapiebehandelingen niet met btw is belast.
2. De prijs van yogalessen en Nordic Walking-lessen en -tochten in het kader van een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd voortduurt, zijn gebaseerd op 44 lesweken per jaar ter compensatie van uitval van lessen/tochten bij ziekte, andersoortige overmacht of vakantie van(wege) de feitelijke opdrachtnemer, alsook uitval van lessen/tochten op officiële feestdagen.
3. Indien en voor zover de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, worden de daadwerkelijk gewerkte uren op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
4. In geval de Overeenkomst voorziet in yogalessen die tegen een uurtarief worden verzorgd op een door de Wederpartij aangewezen locatie, geldt dat bij minder Deelnemers dan zes, het voor zes Deelnemers geldende uurtarief aan de Wederpartij in rekening wordt gebracht.
5. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is In Beweging Soest gerechtigd om gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan In Beweging Soest verschuldigde te vorderen.
6. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, is In Beweging Soest, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, gerechtigd de Wederpartij maandelijks te factureren.
7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door In Beweging Soest aangewezen wijze, middels contante betaling dan wel overboeking, op het daartoe door In Beweging Soest aangezegde moment c.q. binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
8. In Beweging Soest is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen, met dien verstande dat facturen op voorafgaand verzoek van de Wederpartij per post worden verstuurd.
9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Wederpartij een Consument is.
10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
11. Het bepaalde in lid 10 laat onverlet dat ten nadele van een Consument niet wordt afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID VAN IN BEWEGING SOEST EN VRIJWARING
1. In Beweging Soest is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij of een Deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
2. In Beweging Soest is nimmer aansprakelijk voor verlies en beschadiging van eigendommen van de Wederpartij of een Deelnemer.
3. Deelname aan de Dienstverlening van In Beweging Soest is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Deelnemer. In Beweging Soest is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt In Beweging Soest geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels de Dienstverlening door hem opgedane vaardigheden
4. In Beweging Soest is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. In Beweging Soest kan jegens de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 6, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van In Beweging Soest in de nakoming van de Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van In Beweging Soest aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan In Beweging Soest toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
5. Mocht In Beweging Soest aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is In Beweging Soest te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient In Beweging Soest daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van In Beweging Soest ter zake vervalt.
6. De aansprakelijkheid van In Beweging Soest is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van In Beweging Soest betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van In Beweging Soest nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door In Beweging Soest afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van In Beweging Soest dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van In Beweging Soest of een andere door haar ter uitvoering van de Diensten aangewezen locatie, is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 9, hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schade door de Wederpartij of een Deelnemer veroorzaakt aan de (on)roerende zaken die op die locatie aanwezig zijn.
8. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens In Beweging Soest verjaren door verloop van één jaar.
9. De Wederpartij vrijwaart In Beweging Soest van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan In Beweging Soest toerekenbaar is. Indien In Beweging Soest uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden In Beweging Soest zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is In Beweging Soest, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van In Beweging Soest en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
10. De ten behoeve van In Beweging Soest bedongen aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van In Beweging Soest.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. In Beweging Soest is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van In Beweging Soest aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.